Tất cả tin tức

Motadata Log Analytics

25/072022

Motadata Log Analytics

Motadata Log Analytics được thiết kế để giúp các tổ chức Thu thập, Phân tích, Giám sát và Trực quan hóa Dữ liệu Datalog, Phân tích phát hiện sự cố, dễ dàng Điều Tra nguyên nhân và hỗ trợ Khắc phục sự cố với Chỉ số và Dữ liệu truyền trực tuyến cho Chế độ xem tập trung với ngữ cảnh sâu hơn và là công cụ hỗ trợ tích cực cho đơn vị phụ trách vận hành.

Xem thêm >

ADINTEK